АКЦИЈА ”ДЕЦА-ДЕЦИ”

Поводом Ускршњих празника са ученицима ОШ“Велимир Маркићевић“ реализована је, већ традиционална, акција „Деца деци“. У оквиру акције реализовано је низ активности:
- Израда ускршњих јаја од глине
- Украшавање ускршњих јаја (од глине и папира)
- Израда корпи за Ускршња јаја
- Израда сталкова за јаја
- Израда ускршњих зечева и пилића од папира
Планиране активности су реализоване са ученицима који похађају часове верске наставе, народне традиције, грађанског васпитања, еколошке секције, ликовне секције, креативне радионице,али и корелација са српским језиком, ликовном културом,музичком културом и природом и друштвом.

Циљеви и задаци акције: Неговање традиције и обичаја и упознавање са њиховим значајем;неговање хуманих вредности; развој духовних вредности и схватање значаја захвалности других људи;развој креативности и стваралачке маште;неговање толеранције и сарадничких односа; развијање фине моторике, стрпљења, осећаја за естетику и комбинаторику; вршњачко учење.

Организатор и покретач акције учитељ Марина Тодоровић. Акцију подржали учитељи: Драгана Арсић, Дејан Милојковић и Слађана Митровић, као и ПП служба школе и Тим за ПО…

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Сценарио радионице
-Ускрс (предавање о почетку обележавања, начину, о симболима ускрса…)
- Разговор о интересовањима ученика ( шта би волели да рае на овом часу, које материјале да користе, које технике) и подела на групе које имају следеће задатке:
-израда и украшавање јаја од глине
-ликовни радови-цртање јаја и украшавање
-израда и украшавање ускршњих јаја од разнобојног папира
-израда корпе (од најлонских кеса) са ускршњим јајима
-израда пилића и зека од папира
У току рада учитељи усмеравају ученике, мотивишу, саветују, а по потреби помажу.
-Након реализоване радионице следи подела израђених продуката деци вртића „Марија Мунћан“ и том приликом је организован сусрет са ученицима четвртог разреда, -Дечјем одељењу болнице је поклоњена корпа са јајима од глине и хамер са корпом са јајима.
-У просторијама дечјег диспанзера приређена је изложба ликовних радова
-Ученицима првог разреда наше школе поклоњени су модели ускршњих зечића и пилета
-Са ученицима II2 реализована је мини радионица на којој су правили зеке
-У холу школе приређена је изложба продуката
Акцију је медијски испратила Радио-телевизија Мајданпек и веома смо им захвални на томе.

Објављено под Професионална орјентација

ПО ДЕБАТА – „БИРАМ ПОСАО КОЈИ НЕ ДОНОСИ ОДГОВАРАЈУЋУ МАТЕРИЈАЛНУ ДОБИТ

У ОШ ”Велимир Маркићевић” из Мајданпека 25.3.2013. године, реализована је услуга ПО ДЕБАТА ”Бирам посао који не доноси одговарајућу материјалну добит”. Дебату су у сарадњи са ученицима и ученицама осмог разреда припремиле и реализовале наставнице српског језика Марија Поповић и Милена Дањец.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

Кроз ову активност учесници су поред развијања вештине комуникације и културе дијалога, сагледали, на један другачији начин везу између квалитета посла које неко воли и посла које не воли.
Целокупну активност пропратила је и локална телевизија .

Објављено под Професионална орјентација

ПО ЧЕСТИТКЕ

PO CESTITKE ZA OSMI MART 2014

Овде можете погледати презентацију наших ПО честитки

Објављено под Професионална орјентација

ПО ЖЕНЕ У НАУЦИ

У сарадњи са наставником физике, израђен је постер ПО ЖЕНЕ У НАУЦИ.

Ова активност била је саставни део УПО ”Кроз ПО у сусрет осмом марту”

IMG_1782IMG_1783 IMG_1784 IMG_1785 IMG_1787 IMG_1788 IMG_1789 PO ZENE U NAUCI-презентацију можете преузети овде

Објављено под Професионална орјентација

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧЛАНИЦА ПО ТИМА

У ОШ ”Вук Караџић” у Неготину, 20. 2. 2014. године, реализован је трећи менторски састанак МОШ. Састанку су присуствовале и две чланице ТиПО –Зорица Вељковић ,психолог и Аница Максимовић, професор ликовне уметности из ОШ ”Велимир Маркићевић”, Мајданпек.

   Током првог дела састанка, коме су присуствовале само МОШ , презентован је досадашњи рад школа, преглед ДБ, и указано је на сва релевантна документа које би школа требало да има.

Потом су чланице МОШ креирале УПО- Припрема за реалне сусрете.

Picture 015

 

Након тога и БОШ и МОШ школе поставиле су штандове, на којима су приказана најзначајнија постигнућа из области ПО.  Уследило је излагање путем презентација и дискусија.

Picture 023

 

У завршном делу уследила је реализација УПО- са БОШ, представљање листе и планова за реалне сусрете. Водитељка састака указала је на време и значај реализације манифестације ”Дана девојчица”, и указала присутнима на систем ПОИС, начин регистровања и функционисања ПОИСа.

Picture 024 Picture 025 Picture 026 Picture 030

Објављено под Професионална орјентација

ВОЈНА ГИМНАЗИЈА-КОНКУРС

Конкурс је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2014. године.

К  О  Н  К  У  Р  С
за пријем кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије

У школској 2014/2015. години примаће се кандидати из гра­ђан­ства за ученике првог разреда Војне гимназије.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове конкурса.

ОПШТИ УСЛОВИ:

  • да су држављани Републике Србије;
  • да су здравствено способни за школовање, што утврђује надлежна војнолекарска  комисија;
  • да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

  • да су рођени 1998. године или касније;
  • да су завршили V, VI и VII разред и прво полугодиште VIII разреда, односно VIII разред основне школе, и при томе по­стигли најмање врлодобар просечан општи успех школовања,
  •  да у свим разредима школовања из владања имају најмање оцену 4 (врло добар).

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса за пријем подлежу провери знања из српског језика и математике, провери физичке способности, психолошкој, медицинско-здравственој процени и безбедносној провери. Провера зна­ња из српског језика и математике усаглашена је са поступком који примењује Министарство просвете Републике Србије за пријем у средње школе.

ШКОЛОВАЊЕ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА:

Школовање у Војној гимназији траје четири године. Ученици се школују по плану и програму гимназије општег смера, ради наставка школовања у Војној академији.

Након завршеног школовања у Војној гимназији ученици су оба­везни да полажу пријемни испит за упис у Војну академију.

За време школовања ученици Војне гимназије имају статус вој­ног лица, у складу са Законом о Војсци Србије. За време школовања ученицима су обезбеђени смештај и исхрана у интернату војне школе, а трошкове шко­ловања сноси Министарство одбране Републике Србије.

Међусобне обавезе лица примљених на школовање и Мини­стар­ства одбране Републике Србије регулишу се уговором.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА:

Кандидат пријаву подноси територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране на територији сталног места бо­рав­ка (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Ваљево). Кандидати чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија, конкурсну документацију подносе територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране који је најближи њиховом месту пребивалишта.

Образац пријаве се добија у територијалном органу Регионалног центра Министарства одбране приликом конкурисања.

Уз пријаву прилаже:

  • оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
  • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
  • потврду надлежног органа да се против њега не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да није осуђиван за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;
  • уверење – потврду основне школе о оценама на крају V, VI, VII разреда и полугодишта VIII разреда (ученици VIII разреда), односно оверене фотокопије сведочанстава V, VI, VII и VIII разреда основне школе (за кандидате који су завршили основну школу)

Фотокопије докумената тражених по конкурсу кандидат може, уз давање на увид њиховог оригинала, бесплатно да овери у територијалном органу Регионалног центра Министарства од­бра­не на територији сталног места боравка.

Приликом доласка на проверу физичких способности у Војну гимназију, кандидати са собом обавезно носе потребну спорт­ску опрему и ђачку књижицу са овереном фотографијом.

Селекција кандидата из грађанства за ученике Војне гимназије реализује се у три дела. У првом делу у трајању од једног дана кандидати подлежу провери из српског језика, математике и провери физичке способности. У другом делу у трајању од једног дана кандидати подлежу психолошкој процени. У трећем делу у трајању од једног дана кандидати подлежу медицинско-здравственој процени.

Ради провере знања из српског језика и математике, као и провере физичке способности, кандидати за пријем у Војну гимназију, долазе у интернат Војне гимназије (улица Хумска број 22, Београд), према распореду који ће израдити Војна гимназија и доставити Регионалним центрима МО.

Уколико кандидат не задовољи критеријуме провере физичке способности, губи право на упис у Војну гимназију, те се не упућује на следећи облик селекције.

Приликом доласка на предвиђене селекције кандидати из грађанства за ученике Војне гимназије, потребно је да дођу у пратњи родитеља – старатеља.

Све путне трошкове око превоза до Војне гимназије ради реализације пријемног испита и провере физичких способности и до војноздравствених установа за потребе психолошке и медицинско – здравствене процене сносе кандидати који конкуришу за упис у Војну гимназију.

Конкурсна документација кандидатима за ученике Војне гимназије неће се враћати.

Документа кандидата који не испуњавају услове конкурса неће се примати.

Кандидати ће обавештење о резултатима конкурса добити од Војне гимназије почевши  од 11. јуна 2014. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у Војној гимназији, улица Петра Чајковског број 2, Београд (телефони: 011/3603-631, 011/3603-972 и 011/3603-655) или на интернет пре­­зентацији Војне гимназије

Текст преузет са сајта Војне гимназије

www.gimnazija.mod.gov.rs

Објављено под Професионална орјентација

ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА У СУСРЕТ ОСМОМ МАРТУ

 

Slide1Slide2Slide3

Presentation1

Slide2Slide5Slide6

Објављено под Професионална орјентација